Om RIUA


Romsdal Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning (RIUA) består av 5 samarbeidskommuner. Oppgaven til RIUA er å ivareta kommunens beredskaps- og aksjonsplikt i forhold til akutt forurensning. Denne interkommunale beredskapen er dimensjonert for å håndtere mindre, akutte utslipp.

Samarbeidsavtalen finner du her.

RIUA sine administrative vedtekter

Oversikt møteaktivitet RIUA:

Møtekalender, innkalling og protokoll RIUA styret

Møtekalender, innkalling og protokoll RIUA representantskap

Styret i RIUA

Faste styremedlemmer med stemmerett:
Styrets leder: Brann og redningssjef NORBR Alf Magne Smørholm
Styrets nestleder: Havnedirektør M&R Havn Olav Akselvoll
Medlem utpekt av Aukra kommune: Brannmester NORBR Kjetil Ilestad
Medlem utpekt av Vestnes kommune: Brannsjef Vestnes Frank Skorgenes
Medlem utpekt av Hustadvika kommune: Brannsjef Hustadvika Finn Kjetil Viken
Medlem utpekt av Rauma kommune: Brigadesjef NORBR Fred Karusbakken

Representanter uten stemmerett:
Representant fra beredskapspliktig industri, fortrinnsvis oljerelatert industri: Dan Meland, Shell
Representant fra Sivilforsvaret: Karl Thomas Aandahl Hals
Representant fra Politiet: politistasjonssjef i Molde Janne Woie
Sekretær: administrasjonskonsulent NORBR Vigdis Grefstad
Leder for arbeids- og øvingsutvalget: varabrannsjef NORBR Trygve Lennavik

Årsmeldinger:

Årsmelding 2023
Årsmelding 2022
Årsmelding 2021

Regnskap:
Regnskap RIUA 2023

Akutt forurensning er mer enn bare oljesøl 
(Forurensningsloven §§ 43 – 47)

  • Forurensing som har betydning
  • Forurensing som inntrer plutselig
  • Forurensing som ikke er tillatt i medhold av lov

Dette gjelder altså både landbasert virksomhet, all transport og utslipp på sjø og vann.

Beredskap mot akutt forurensning ivaretas av tre parter:

  • Privat beredskap: Eks.: en bedrift med farlig gods er pliktig til selv å etablere beredskap mot dette. Oljeselskapenes beredskap på norsk sokkel er ivaretatt av et felles organ: NOFO.
  • Kommunal beredskap: Hver enkelt kommune skal ha beredskap for å kunne håndtere mindre hendelser. Landets kommuner er i tillegg organisert i 33 beredskapsregioner. Et Interkommunalt utvalg for akutt forurensning (IUA) i hver region ivaretar beredskaps- og aksjonsplikten. Denne interkommunale beredskapen er dimensjonert for å håndtere mindre, akutte utslipp.
  • Statlig beredskap: Den statlige beredskapen er en tilleggsbeskyttelse som er rettet inn mot fare for eller bekjempelse av større tilfeller av skipsforurensninger og ukjente kilder. Kystverket har ansvaret for drift og utvikling av statens beredskap mot akutt forurensning, herunder statens aksjonsorganisasjon. Dersom et akutt utslipp bekjempes av ansvarlig forurenser eller kommunal beredskap, vil Kystverket innta en tilsynsfunksjon.

Kystverket skal kunne overta en aksjon helt eller delvis dersom den private eller kommunale beredskapen ikke strekker til. I slike tilfeller vil den private, kommunale og statlige beredskapen sammen bekjempe utslippet, under ledelse av Kystverket. Kystverket har samarbeidsavtaler om bistand fra andre myndigheter og organisasjoner ved uønskede hendelser.

2

1

Kommentarer er stengt.